Nie będzie zespołu zadaniowego do spraw niezrealizowanych zobowiązań deweloperskich w dzielnicach nowohuckich. Urzędnicy odrzucili wniosek Mieszkańców

Nie będzie zespołu zadaniowego do spraw niezrealizowanych zobowiązań deweloperskich w dzielnicach nowohuckich. Urzędnicy odrzucili wniosek Mieszkańców

Obiecane ronda przy ulicy Sołtysowskiej, dawno potrzebna droga odciążająca zakorkowaną Sołtysowską, sprawa czwartego bloku na osiedlu Botanika, ulica Niebyła,ulica Stary Gościniec, brak chodnika przy Tomickiego i wiele innych tematów. Łączy je jedno – wydając zgodę na budowę bloku lub osiedla, urzędnicy uwarunkowali ją zobowiązaniem dewelopera do zrealizowania jakiegoś zadania (budowa drogi, ronda, chodnika) lub nie budowania kolejnych bloków (Botanika). Podpisano umowę, a następnie… nie dotrzymano słowa. Na prośbę Mieszkańców podjąłem w tej sprawie interwencję. Odpowiedź urzędników jest zdumiewająca.

Sprawę pozostawiamy bez komentarza, wklejamy tylko treść interwencji i odpowiedzi. Czy urzędnicy podjęli właściwą decyzję rozpatrując interwencję w taki a nie inny sposób, a także czy odpowiada Państwu styl urzędniczy, w jakim napisano odpowiedź? Wnioski na ten temat każdy z Państwa wyciągnie sobie sam.

Treść interwencji Jakuba Łoginowa

Wniosek o powołanie zespołu zadaniowego ds. niezrealizowanych zobowiązań deweloperskich w dzielnicach nowohuckich

Szanowny Pan Andrzej Kulig
Wiceprezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,

w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy mieszkańcy dzielnic nowohuckich wielokrotnie zwracali się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji w związku z niezrealizowanymi zobowiązaniami deweloperskimi lub opóźnieniami w realizacji kompensacji deweloperskich. Poniżej najważniejsze przykłady:

  • opóźnienia w budowie rond i dróg odciążających ulicę Sołtysowską,
  • ulica Tomickiego – deweloper miał przebudować drogę i zbudować chodnik w rejonie hurtowni mleczarskiej, nie zrobił tego,
  • Botanika – ten sam deweloper deklarował, że na osiedlu będą tylko 3 bloki, a chce budować czwarty,
  • Avia/Orlińskiego/Dywizjonu 303 – konflikt sąsiedzki dotyczący płotu,
  • ul. Niebyła – deweloper miał zbudować drogę i tego nie zrobił.

Wszystkie opisane problemy mają charakter systemowy, a zatem potrzebne są tu kompleksowe zmiany. Być może należy przeorganizować strukturę urzędu i wydzielić w ZDMK pion, który będzie zajmował się tylko sprawami kompensacji deweloperskich. Być może należy wzmocnić samodzielność urzędników zajmujących się tymi tematami i dać im dodatkowe narzędzia lub uprawnienia. Być może warto wesprzeć urzędników również w inny sposób, np. poprzez dodatkowe szkolenia czy wsparcie prawne. Przede wszystkim apeluję jednak o kompleksowe pochylenie się nad tym problemem i znalezienie systemowych rozwiązań, koniecznie we współpracy ze stroną społeczną.

W związku z powyższym, składam oficjalny wniosek o powołanie zespołu roboczego ds. niezrealizowanych zobowiązań deweloperskich w dzielnicach nowohuckich i proszę o włączenie mnie do prac tego zespołu. Ważne, aby w skład zespołu weszli nie tylko radni i urzędnicy, ale przede wszystkim przedstawiciele lokalnych społeczności oraz przedstawiciele inwestorów. Jestem przekonany, że taka forma współpracy pozwoli nam wspólnie przeanalizować źródła problemu i znaleźć tak bardzo potrzebne systemowe rozwiązania.

Z poważaniem,

Jakub Łoginow

Odpowiedź urzędu

Pan Jakub Łoginow

Dotyczy: Wniosku o powołanie zespołu zadaniowego ds. niezrealizowanych zobowiązań deweloperskich w dzielnicach nowohuckich.

W odpowiedzi na Pana wniosek z 14 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. niezrealizowanych zobowiązań deweloperskich w dzielnicach nowohuckich, proszę o przyjęcie niniejszych wyjaśnień.

Tut. Zarząd z pełnym zrozumieniem oraz uznaniem odnosi się do propozycji kompleksowych zmian przedstawionych przez Pana w piśmie. Po wnikliwej analizie opisanych przez Pana kwestii, należy uznać obecnie funkcjonujące w ZDMK rozwiązania za wystarczające. Współpraca na linii Gmina Miejska Kraków – Inwestorzy przebiega w sposób poprawny, a odpowiedzialne za nią podmioty dokładają starań, aby stała się ona jeszcze efektywniejsza.

Mając na względzie dotychczasowe doświadczenia z pojedynczymi inwestorami, z roku na rok w konstrukcjach umów zawieranych w ramach art. 16 uodp zastosowanie znajdują zapisy, które nakładają na inwestora dodatkowe obowiązki, a tym samym jeszcze skuteczniej zabezpieczają interes Gminy. Ponadto konstruowanie zapisów umownych pod kątem zgodności z prawem każdorazowo weryfikuje zespół Radców Prawnych.

W przypadku aneksowania umów zawieranych z inwestorami na podstawie art. 16, tut. Zarząd dokłada starań, aby szczegółowo analizować czy zachodzą przesłanki przemawiające za wydłużeniem terminu na realizację zobowiązań przez Inwestora.

Nadmieniam również, że w ramach istniejącej struktury administracyjnej w ZDMK zostały wyodrębnione komórki merytoryczne biorące czynny udział w działaniach podejmowanych w toku zawierania umów z art. 16 czynności. Są to m. in.:

  • Dział Warunków, do zadań którego w zakresie dotyczącym umów z art. 16 należy współpraca przy konstruowaniu zakresów do umów inwestorskich oraz wydawanie opinii i warunków co do ich lokalizacji względem pasa drogowego dróg będących w zarządzie ZDMK na etapie ustalania Warunków Zabudowy;
  • Dział Umów Inwestorskich: zajmuje się m. in. oceną prawidłowości pod względem terminowym wykonania przez Inwestorów zobowiązań z umowy inwestorskiej, prowadzeniem korespondencji z inwestorami, w tym negocjacji zapisów umów oraz współpracuje z zespołem Radców Prawnych;
  • Sekcja ds. Nadzoru Realizacji, w których kompetencjach pozostają kwestie związane z weryfikacją zobowiązań umownych z bieżących dokumentów, kontrola wypełnienia zapisów umownych.

3. Ulica Niebyła:

Realizacja inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Niebyłej objęta jest zapisami umowy o realizację inwestycji drogowej nr 819A/ZIKIT/2008 z dnia 13 kwietnia 2008 o zastępstwo inwestycyjne w realizacji inwestycji drogowej zmienionej aneksem nr 1-4. W związku z podpisaną umową tut. Zarząd prowadzi działania w postaci monitorowania i wzywania Inwestora do realizacji zapisów ww. dokumentu.

W związku z wpłynięciem do tut. Zarządu wniosku o sporządzenie kolejnego aneksu do przedmiotowego dokumentu, w chwili obecnej procedowane jest przygotowanie stosownego dokumentu.

Dyrektor ZDMK

Marcin Hanczakowski


Czytaj też:

Małopolski Kombinat Nauki. Zobaczcie, jak świetnie Ostrawa zagospodarowała tereny pohutnicze

Granica otwarta, rusza autobus transgraniczny łączący polskie i słowackie Tatry. Jak zaplanować wycieczkę i jakie miejsca odwiedzić?

Wakacyjne weekendowe pociągi Muszyna – Poprad znów kursują! Propozycje wycieczek z transgranicznym pociągiem